Zorg voor bewoners

Stepping Stones Home & Care verleent belevingsgerichte zorg, we stellen de bewoners centraal en nemen hen als uitgangspunt bij alles wat we doen. De wijze waarop wij de bewoners benaderen sluit hierbij aan. De bewoners mogen bij ons zichzelf zijn. Zij worden gestimuleerd om in contact te blijven met de voor hen vertrouwde omgeving en houden zelf de regie. Gedurende de dag zijn er vanwege de kleinschaligheid vele contactmomenten met de bewoners en gaan we mee in hun belevingswereld.

Aan de familieleden van de bewoners bieden wij begeleiding en praktische ondersteuning. Zij worden optimaal betrokken bij de door ons geboden zorg en begeleiding.

Zorgleefplan

Ons streven is dat mensen zo lang mogelijk bij ons blijven wonen. Alleen wanneer het vanuit medisch of veiligheidsoogpunt onverantwoord is, zoeken wij met de familie naar een alternatieve, passende woonomgeving. Waar nodig zetten wij (in overleg) behandelteams in. Wij hebben vaste contacten met behandelaars (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten etc.) die werken volgens inzichten die aansluiten bij onze manier van omgaan met onze bewoners.

Alle gemaakte afspraken leggen we vast in een zorgleefplan. Dit plan bespreken we regelmatig met de bewoners en hun familieleden/wettelijke vertegenwoordiger.

Centrale cliëntenraad 

Stepping Stones Home & Care kent een centrale Cliëntenraad. Dit sluit aan bij het toenemende belang van medezeggenschap van cliënten en de kwaliteit van zorg die wij onze cliënten willen bieden. De Cliëntenraad heeft tot taak om – binnen het kader van de doelstellingen van Stepping Stones – de gemeenschappelijke belangen te behartigen van u en andere bewoners. Haar belangrijkste taak is dan ook om de zorgaanbieder hierover te adviseren. Vanuit elke zorgvilla is namens de bewoners een vertegenwoordiger afgevaardigd. De Cliëntenraad vergadert zelfstandig aan de hand van een agenda met die onderwerpen waaraan zij prioriteit wil geven. Periodiek vindt een overleg plaats met een afvaardiging van Stepping Stones Home & Care.

Contactpersoon Cliëntenraad namens Stepping Stones Home & Care: Alie van den Brink, Relatiemanager (abrink@steppingstones.nl 06-10828003).