Kwaliteit

De kwaliteit van zorg en onze dienstverlening is voor ons één van de pijlers van onze organisatie.

Controle & evaluaties

De tevredenheid van onze bewoners en hun familieleden vinden wij cruciaal. Regelmatig voeren wij gesprekken met bewoners en hun familieleden over de geleverde zorg en dienstverlening. De uitkomst van deze gesprekken en de gemaakte afspraken leggen wij vast in het zorgleefplan. Daarnaast is er periodiek een bewoners- en familieoverleg. Ook deze gesprekken en de daaruit voortvloeiende afspraken leggen wij vast. Dit stelt ons in staat het nakomen van onze afspraken te bewaken en te evalueren.

 

      Spot                                       Afbeeldingsresultaat voor dekra
  Branchevereniging Spot                            Onderzoeksbureau Dekra

Kwaliteitsonderzoeken

Ieder jaar worden alle villa’s van Stepping Stones onderworpen aan meerdere kwaliteitsonderzoeken. Het merendeel van de villa’s draagt het ISO/HKZ certificaat. Onderzoeksbureau Dekra controleert of wij aan alle normeringen voldoen en signaleert eventuele verbeterpunten. Daarnaast toetst onze eigen kwaliteitsafdeling op verschillende manieren onze dienstverlening. De uitkomsten van deze onderzoeken vormen het kwaliteitsverbeterplan.

Privacyreglement

Het privacyreglement van Stepping Stones omvat regels in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die de privacy van de bewoners moet garanderen. Zowel management als alle medewerkers, die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens, dienen te handelen volgens dit privacyreglement.
De inhoud van het privacyreglement kunt u downloaden als PDF-bestand.

Klachtenregeling

Voor vragen is altijd de betrokken woonzorg coördinator of locatiemanager beschikbaar. Soms kunnen vragen uitgroeien tot ontevredenheid en uiteindelijk een klacht. Wij geven er de voorkeur aan om een klacht in goed onderling overleg naar tevredenheid op te lossen. Vanzelfsprekend kunt u altijd een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de brancheorganisatie Spot waarbij Stepping Stones is aangesloten. Om de onafhankelijkheid van de behandeling van klachten te waarborgen, legt Stepping Stones bewust deze taak en verantwoordelijkheid bij haar brancheorganisatie neer. Informatie over de klachtenregeling is beschikbaar bij het sluiten van de woonzorgovereenkomst.

Download de informatiefolder van Spot over het indienen van een klacht.